Interne undersøkelser - mer enn bare tilfredshet

Av Morten B. Lund, Rambøll Management Consulting.

Hvilke utfordringer står vi ovenfor? Hvem vil vi gjøre noe for? Har det nylig vært forandringer i organisasjonen? Når vi tar for oss en intern undersøkelse, og dermed en intern analyse, er det en god idé å ta utgangspunkt i den problemstillingen organisasjonen står ovenfor og hvilken retning vi ønsker å gå. Det er i alle fall rådet til Senior Konsulent i Survey, Martin Juhl Mikkelsen.

Still spørsmål ut fra virksomhetens problemstilling

Hvis interne målinger i organisasjoner skal gi mening, være av en viss kvalitet og bidra til verdiskapning, skal det også brukes en del energi på formulering av relevante spørsmål ut fra relevante temaer som er sammenfallende med organisasjonens nåsituasjon.

Det er viktig at organisasjonen har klart for seg hvilke temaer den ønsker å få belyst og hvorfor disse er viktige. Fokusområdene vil da være utgangspunktet for de spørsmålene vi vil stille i undersøkelsen.

Ikke nødvendigvis tilfredshet

 I mange organisasjoner kommer den årlige medarbeiderundersøkelsen, som en vane, til å handle om tilfredshet. Men, i følge Henrik Holt Larsen, professor ved Copenhagen Business School, er det ikke nødvendigvis det som skal stå i fokus.

Man skal ikke per definisjon måle tilfredshet. Det er vel så viktig å måle elementer som kompetansebehov, medarbeidernes lojalitet mot organisasjonens mål, visjoner og verdier eller stress og mobbing på arbeidsplassen, utdyper Larsen.

Aktualitet gir kvalitet

Henrik Holt Larsen har skrevet flere bøker og artikler om HR i danske og utenlandske organisasjoner. Han mener også at en medarbeideranalyse og medarbeidermåling kun gir utbytte for ledelsen og medarbeiderne dersom man tar utgangspunkt i nåtidens organisatoriske forhold og aktuelle utfordringer. På denne måten kan allerede eksisterende organisatorisk kompetanse styrkes.

Målingen skal handle om det som er viktig for organisasjonen, lederne og medarbeiderne nå. På den måten øker kvaliteten på selve undersøkelsen og sannsynligheten for at etterfølgende implementering av forandringer blir vellykket.

Fokus på spesifikke spørsmål

Martin Juhl Mikkelsen peker særlig på utarbeidelsen av spørsmålstyper som viktig for å få relevante resultater ved en måling.

Språket i spørsmålene skal være klart og tydelig, og undersøkelsen skal være relevant for de som skal svare. Det er viktig å tenke over hvordan man kan bruke spørsmålene i etterarbeidet, altså i analysen. Er formålet å skape trivsel på arbeidsplassen? Større arbeidsglede? Styrke samarbeid og effektivitet? Målingene kan også fremheve et helt annet fokus, så lenge det er dagsaktuelt og relevant.