Utgjør din ledelse en forskjell?

God ledelse er en forutsetning for organisasjoners resultat

Effektiv ledelse sikrer at:

 • Alle deler av organisasjonen samarbeider på tvers mot samme overordnede mål
 • Mål blir nådd og frister overholdes
 • Motiverte og engasjerte medarbeidere presterer dag etter dag
 • Arbeidsprosesser og -rutiner optimaliseres kontinuerlig

Men det er ofte vanskelig å se om ens lederinitiativer har den ønskede effekten. Spesielt i den globaliserte, digitale virkeligheten vi lever i, hvor medarbeidere, team og hele avdelinger ofte befinner seg på ulike steder.

Hvor god innsikt har du egentlig i hvilken effekt din ledelse har?

Jo bedre innsikt du har, desto flere verktøy har du til å forbedre ledelsen både på personlig, avdelings- og organisasjonsnivå

God ledelse er en balansegang

I Xact og Rambøll arbeider vi med og måler to dimensjoner av ledelse: Støttende ledelse og målorientert ledelse.

Selv om de representerer to forskjellige måter å lede medarbeidere på, kjennetegnes god ledelse av en balansert tilnærming til begge dimensjoner.

Med andre ord handler god ledelse ikke om å velge den ene eller den andre dimensjonen - det handler om samspillet mellom dem.

Det handler også om kontinuerlig forbedring av dette samspillet gjennom blant annet kontinuerlig kunnskapssamling og målinger.

For uten god ledelse vil selv det beste og mest erfarne teamet av medarbeidere ha vanskeligheter med å levere kontinuerlig.

Støttende ledelse handler om å engasjere medarbeidere

Støttende ledelse måler i hvilken grad man opplever at nærmeste leder konstruktivt involverer medarbeiderne og gir løpende tilbakemeldinger på arbeidet.

På denne måten er en støttende leder en viktig drivkraft for medarbeidernes engasjement, noe som i stor grad påvirker hverdagen i organisasjonen og håndteringen av arbeidsoppgavene.

En støttende leder tydeliggjør ofte medarbeidernes betydning. Ved å lytte til medarbeidernes innspill og forslag signaliseres det at den enkelte medarbeider har innsikt og kompetanse som organisasjonen drar nytte av.

Denne tilnærmingen bidrar blant annet til at medarbeidere føler et større eierskap til oppgavene sine og er mer engasjert i hverdagen.

Støttende ledelse er også et viktig element i begrepet psykologisk trygghet: Bevisstheten om at man kan forvente støtte og oppbacking fra lederen selv om man gjør feil.

Spesielt på dette området viser forskning at medarbeidere som opplever høy psykologisk trygghet har større mot til å prøve nye måter å arbeide på og bidra med nyskapning og innovasjon (Edmondson, 2018).

Målorientert ledelse handler om å oppnå målene

Målorientert ledelse handler om å ha verdiskaping i fokus. Det innebærer å ta nødvendige beslutninger og være tydelig med forventningene til medarbeiderne.

Med andre ord handler målorientert ledelse om å legge grunnlaget ordentlig, klargjøre veien fremover og fjerne hindringer.

God ledelse er å tilføre situasjonen det som mangler, og målet er å skape gode betingelser for å nå de ønskede målene.

Målorientert ledelse er verken mer eller mindre kynisk, da resultatoppnåelse nettopp er organisasjonens eksistensgrunnlag og i alles interesse.

Som leder er det av og til nødvendig å håndtere ulike ønsker og behov fra kunder, medarbeidere, kolleger og toppledelse. Det er viktig å ta nødvendige beslutninger som støtter resultatskaping, selv om disse beslutningene kan være upopulære og vanskelige.

En annen like viktig side ved målorientert ledelse er at lederen kontinuerlig sikrer at alle medarbeidere vet hva som forventes av dem:

 • Er målene tydelige for alle?
 • Hvordan vet medarbeiderne om målene blir oppnådd?
 • Følger man kontinuerlig opp på målene?

På denne måten er målorientert ledelse også viktig for medarbeidernes engasjement. Men det er spesielt innenfor utførelseskapasitet og til slutt resultatskaping at målorientert ledelse gjør seg gjeldende.

Avdelinger som scorer høyt på målorientert ledelse er ofte også høyt rangert når det gjelder samarbeid og klarhet i roller.

Den beste undersøkelsen gir svar på spørsmål du ikke visste du burde stille

Ja, god ledelse er en forutsetning for fremgang i organisasjonen.

Men en forutsetning for god ledelse er innsikt i organisasjonens ledelsesinitiativer og deres effekt.

Du kan få denne innsikten på mange måter - gjennom arbeidsmiljøundersøkelser, trivselsmålinger, pulsmålinger eller som en selvstendig evaluering av ledelsen.

Utfordringen er at det handler om mer enn å stille gode spørsmål. Det handler om å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, slik at du får svar på både det du ønsker og det du ikke visste du ønsket. Og deretter er du og organisasjonen i stand til å omsette innsikten til praktiske forbedringer i virkeligheten.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette, er du velkommen til å utforske vårt kunnskapsunivers.

Du kan for eksempel starte med Morten Holm Therkildsens artikkel Slik lager du bedre spørreskjemaundersøkelser. 


Dette får du som leder:

 • Full oversikt over organisasjonens engasjement i et oversiktlig “heat map”.
 • Dynamisk rapportering som viser dine resultater, utviklingen og benchmarking.
 • Styrker og fokusområder for ditt område basert på medarbeidernes svar.
 • Konkrete tiltaksforslag og refleksjonsspørsmål som hjelper deg med å igangsette de riktige handlingene.
 • Mulighet til å hente PowerPoint-presentasjoner, spesielt tilpasset dialogen med medarbeiderne.
 • Tilgang til et kunnskapsunivers med alt fra hjelp til gjennomføring av dialogmøter i avdelingen din til bakgrunnsartikler om engasjement.

Alt dette er samlet i en moderne og brukervennlig plattform.