Anonymitet i SurveyXact

I denne supportartikkelen lærer du om to måter å jobbe med anonymitet på.

I SurveyXact kan du enkelt velge om en spørreundersøkelse skal være anonym. Det kan du enten gjøre fra begynnelsen, eller i etterkant av datainnsamling – dersom du ikke lenger har bruk for personidentifiserende opplysninger, men ønsker å beholde dataen for å eksempelvis følge historisk utvikling.

Angi om en undersøkelse skal være anonym

I en anonym undersøkelse sperrer SurveyXact for tilgang til svarene respondentene har avgitt. Informasjon og funksjoner som ellers er tilgjengelige ved vanlige undersøkelser, finnes ikke i anonyme undersøkelser.

I anonyme undersøkelser kan man ikke:

 • Få tilgang til en respondents besvarelse.
 • Skrive ut en respondents besvarelse.
 • Se respondentnøkler eller e-postadresser i respondentoversikten.
 • Eksportere bakgrunnsopplysninger og respondentnøkler til brevfletting.
 • Taste inn respondenters svar.
 • Man vil i tillegg miste noe systemdata, som f.eks. svartidspunkt.

Klikk på menypunktet Avansert i spørreskjemamodulen. Velg Anonym undersøkelse, og klikk på Anonym undersøkelse i undermenyen.

Det er i tillegg mulig å aktivere minimum antall svar, slik at man ikke kan lage filtreringer eller nedbrytninger hvis ikke minimumskravet er oppfylt.

Dette kan du aktivere når anonymitetfunksjonen er aktiv, men før du importerer respondenter.

Klikk på menypunktet Avansert i spørreskjemamodulen. Velg Anonym undersøkelse, og klikk på Bruk minimum antall svar i undermenyen.

Anonymisering av personopplysninger etter avsluttet datainnsamlig

Du har mulighet til å anonymisere data etter datainnsamling eller analyse. Du kan velge hvilke respondenter du vil anonymisere, og hvilke variabler som påvirkes av anonymiseringen. Når du anonymiserer innsamlede data, kan du slette bakgrunnsdata, spørreskjemadata og systemdata fra undersøkelsen. På den måten er det ikke lenger mulig å koble de innsamlede dataene sammen med en bestemt respondent.

Klikk på fanen Datainnsamling.

 • Klikk på fanen Respondenter i Datainnsamlingsmodulen, og klikk deretter på Anonymiser.

Her velger du hvilke respondenter som skal anonymiseres og hvilke data som skal slettes.

 • Som standard er alle respondenter valgt. Hvis du vil velge bestemte respondenter, slår du av Alle respondenter ved å klikke på knappen for å gjøre den inaktiv. Her kan du selektere respondenter som er opprettet de siste månedene, eller foreta en mer detaljert utvelgelse ved å klikke på Avansert utvelgelse.

Når du har valgt hvilke respondenter som skal anonymiseres, kan du velge hvilke data som skal slettes. Dataene du velger å slette, blir slettet permanent. Som standard er ingen data valgt.

 • Aktiver Alle åpne bakgrunnsvariabler og distribusjonskanaler hvis du vil slette epostadresser, landskoder, telefonnumre samt øvrig tekst, tall og kommentarspørsmål som er opprettet i bakgrunnsskjemaet.
 • Aktiver Alle åpne spørreskjemavariabler hvis du vil slette alle besvarelser i spørsmålstypene tall, tekst og kommentarfelt.

 • Klikk på Avansert utvelgelse hvis du ønsker en mer spesifikk avgrensning av hvilke data som skal slettes. Vinduet Velg variabler åpnes. Her kan du velge mellom å se alle åpne variabler, bare bakgrunnsvariabler eller bare spørreskjemavariabler. Klikk deretter i boksen til venstre for en variabel for å velge den. Klikk så på OK.

 • Klikk på Slett data for å slette. Bekreft at du vil slette de valgte dataene permanent, og at du godtar at de slettede dataene ikke kan gjenopprettes.

 • Sletting av data vil nå starte.

Slett av returmeldinger

Det er lett å glemme at returmeldinger som regel også inneholder persondata. Husk derfor å slette returmeldinger når du anonymiserer data.

 • Klikk på Returmeldinger i datainnsamlingsmodulen. Velg Slett og Slett alle retur-e-poster.

 

Se også videoguide her: