Medarbeiderundersøkelser som skaper utvikling i virksomheten og hos den enkelte ansatte

Høy medarbeidertilfredshet er bra – men engasjement er bedre, fordi det er grunnlaget for å skape gode resultater over tid. Hvorfor? Fordi når du er engasjert, er du drevet av noe som strekker seg utover deg selv. Du gir det du har og yter ekstra når det er nødvendig. Engasjement kommer med andre ord før produktivitet og prestasjoner. Engasjement er som tillit - det må pleies for å trives. Det får næring i det du jobber med, i det du er med på å skape og gjennom sosiale relasjoner – til ledelsen, til kollegaer og kundene dine. 

 

Hos Rambøll er Rambølls Engagement Scale utgangspunktet for våre medarbeiderundersøkelser – en forskningsbasert og gjennomtestet modell for måling av engasjement. Med det utgangspunktet avklarer vi hva som er best for dere. Skal undersøkelsene primært understøtte lokal utvikling, eller er det virksomhetsstyring og nøkkeltal som er i fokus? Skal den enkelte leder selv kunne igangsette målinger ved behov, eller skal HR sentralt stå for det? Og hva skal være innholdet i undersøkelsen? 

Årlige/halvårlige målinger og/eller pulsmålinger

Med en årlig eller halvårlig medarbeiderundersøkelse av engasjement og trivsel oppnår de fleste organisasjoner en passende balanse mellom undersøkelse, dialog og utvikling. Samtidig kan det suppleres med lokale oppfølgingsundersøkelser. 

Andre organisasjoner kan ha behov for løpende pulsmålinger som gir hurtig feedback og kan forutse tendenser. Det skal være enkelt for medarbeiderne å svare, og med et sterkt ledelsesfokus og vedvarende dialoger, får mange organisasjoner et godt utgangspunkt for å utvikle og opprettholde engasjement blant medarbeidere og ledere. 

Fra måling til handling

Det er essensielt at lederen, sammen med sin avdeling, klarer å omsette innsikten til konkrete handlinger og endret atferd. Derfor er målrettede handlingsforslag til de områdene med størst betydning for avdelingens engasjement, en del av Rambølls løsning. På denne måten reduseres avstanden fra måling til handling. 

Les mer om engasjement- og trivselsundersøkelser

Rambølls Engagement Scale som ramme for målingen

En sentral erfaring når det gjelder design av medarbeiderundersøkelsen, er at målingens fokus og innhold bør være tilpasset og målrettet organisasjonens behov og utfordringer. Dette er en forutsetning for å kunne følge opp undersøkelsen i etterkant, og at man skal kunne tilpasse og styrke aktuelle områder. Du kan lese mer om dette i boken Resultatorienterede medarbejderundersøgelser, der Rambøll redegjør for hvordan vi prinsipielt anbefaler å gjennomføre HR-relaterte undersøkelser. 

På bakgrunn av dette designer Rambøll og kunden, i fellesskap, spørreundersøkelsen(e). Det gjør vi med utgangspunkt i kundens konkrete utfordringer, mål og behov, og med Rambølls validerte modell for engasjement-målinger – Rambøll Engagement Scale. 

Rambøll Engagement Scale - den bakenforliggende engasjement-modellen 

Rambøll har etablert en kjernemodell som dekker sentrale aspekter ved engasjement og trivsel blant medarbeiderne i en organisasjon. Modellen bygger på omfattende erfaring fra undersøkelser med mer enn to millioner medarbeidere i løpet av de siste to årene, i tillegg til forskningsbaserte teorier om engasjement og trivsel. Kjernemodellen måler både ønskede resultater (effektvariabler) og faktorer som kan lede til disse forholdene (forklaringsvariabler eller drivere). 

Vi kaller kjernemodellen vår for Rambøll Engagement Scale. Kjernemodellen dekker generiske forhold som forventes å være viktige drivere for trivsel og engasjement (uavhengig av jobbtype og organisasjon, alt annet likt). Med Rambøll Engagement Scale får du et bredt og dekkende bilde av medarbeidernes engasjement og forholdene som har betydning for engasjement. Samtidig får du en ekstern benchmark fra lignende organisasjoner. 

Som en profesjonell leverandør av medarbeiderundersøkelser er det viktig for Rambøll at våre spørreundersøkelser er av høy kvalitet. Vi gjennomfører derfor jevnlige kontroller av spørsmålsbatterienes reliabilitet og validitet. 

Spørsmålene i Rambøll Engagement Scale besvares på en 5-punkts enighetsskala. Avslutningsvis finnes et enkelt åpent tekstfelt, der medarbeiderne kan skrive fritekstkommentarer. Spørsmålene i Rambøll Engagement Scale har følgende viktige kjennetegn: 

 • De er handlingsorienterte. 
 • De er mest mulig konkrete med hensyn til hva medarbeiderne opplever/skal oppleve i hverdagen. 
 • De er formulert positivt/anerkjennende, slik at de er energigivende å arbeide med. 
 • De balanserer hensynet mellom strategisk innsikt og lokal handling. 

 

Les mer om Rambøll Engagement Scale: 

https://www.rambollresults.dk/viden/engagement-scale/ 

https://www.rambollresults.dk/viden/medarbejderengagement/ 

Enkel rapportering med fokus på det viktigste

Det er viktig at lederne raskt får tilgang til de viktigste resultatene og innsiktene fra medarbeiderundersøkelsen. Derfor er all rapportering samlet i Rambølls brukervennlige rapporteringsportal. Her kan man kjapt danne seg overblikk i et lett og forståelig format. 

Rapportering leveres via dashbord der hver undersøkelse viser de viktigste nøkkeltall og innsatsområder, samt benchmarking og (eventuelt) åpne kommentarer. Detaljer vises på undersider, som er tilgjengelige fra forsiden. 

Dashbordet suppleres av rapporter som understøtter god dialog med medarbeiderne. Både dashbord og rapporter tilpasses til den enkelte kunde. 

Prioriteringsanalyser og målrettede handlingsforslag til ledere

Rambølls statistiske prioriteringsanalyser viser ledere og medarbeidere hvilke faktorer som har den største betydningen for engasjement i avdelingen. Styrker og innsats identifiseres ved hjelp av statistisk driveranalyse av engasjement.

For å øke utbyttet av prioriteringsanalysene, suppleres de med forslag til konkrete handlinger og tilhørende refleksjonsspørsmål rettet mot leder. Lederne får dermed skjerpet sin forståelse for hvordan resultatene effektfullt kan føres videre i organisasjonen. 

Handlingsforslagene er basert på Rambølls teoretiske og praktiske kunnskap og erfaring, og valideres i samarbeid med den enkelte kunde for å sikre en organisatorisk og kontekstuell match. 

Emne- og tekstanalyser gir oversikt og verdifull innsikt

Åpne kommentarer kommer sjeldent til sin fulle rett i medarbeiderundersøkelser. Dette på tross av at mange medarbeidere legger både tid og følelser i tilbakemeldingene. Ved hjelp av "natural language processing" bearbeider Rambøll større mengder åpne kommentarer til presise innsikter, som underbygger og gir perspektiv til de kvantitative resultatene. 

Dette omfatter blant annet oppdeling i positivt og negativt ladede kommentarer, oppdeling i emner og utredning av representative kommentarer. Analysene gir ikke svaret på alt, men de fungerer som et godt og effektivt hjelpemiddel til å få overblikk over medarbeidernes tilbakemeldinger. 

Systematisk håndtering av handlingsplaner

Vi vet at målingen utgjør fundamentet, men det er først i det etterfølgende arbeidet med å definere, prioritere og gjennomføre forbedringer, at verdien skapes. I Rambølls handleplansystem opprettes handleplaner enkelt, og de overvåkes med blant annet varsler til ansvarlige personer, om tidsfrister og lignende. Oppsettet for handlingsplanen kan tilpasses organisasjonens spesifikke behov. 

Viktige funksjoner: 

 • Opprette, beskrive, endre og sette deadlines for handleplaner. 
 • Tilknytte en eller flere ansvarlig. 
 • Automatiske notifikasjoner når. handleplanen endres, slettes eller deadline nærmer seg. 
 • Tilføyelse av bilder og øvrig dokumentasjon. 
Strategiske analyserapporter

Rambøll kan tilby en strategisk rapport av medarbeiderundersøkelsen for å gi organisasjonen en dypere innsikt – innsikt som kan tjene som et viktig grunnlag for strategiske beslutninger. Rapporten inneholder blant annet:  

 • Innsatskart med konkretisering av virksomhetens viktige styrker og utviklingsområder. 
 • Nøkkelresultater. 
 • Ekstern benchmark mot lignende organisasjoner. 
 • Søkelys på spesifikke, strategiske områder. 
 • Analyser på tvers av organisasjonen. 

Rambøll tilbyr gjennomgang av den strategiske rapporteringen, ofte for toppledelsen eller andre nøkkelinteressenter. 

Veiledning og rådgivning for å sikre fremdrift

Rambøll hjelper med å omsette innsikt til handling og tilbyr blant annet: 

 • Oppfølgingsguide som inneholder inspirasjon til tilretteleggelse og gjennomføring av dialogmøte, samt hvordan rapportens resultater omsettes til fremtidig handling. 
 • Trening av ledere og HR-personell hvor lederne introduseres for og får inspirasjon til oppfølgingsaktiviteter, blant annet avholdelse av konstruktive og engasjerende dialogmøter. 
 • Ledercoaching med sertifiserte coacher. Rambøll tilbyr 1:1 samtaler som styrker lederne i å omsette medarbeidermålingenes resultater til endret atferd og god ledelse.