SurveyXact – produktegenskaper

Generelt om SurveyXact

Fleksibel, internettbasert programvare

 • Systemet er 100 % internettbasert – ingen lokal programvareinstallasjon og ingen maskinvareutgifter.
 • Du har tilgang til alle deler av systemet gjennom hele døgnet.
 • Oppdateringer og forbedringer av systemet skjer automatisk.

Brukergrensesnitt

 • Det intuitive og brukervennlige grensesnittet er basert på Google Material Design.
 • Brukeren er i gang etter ett museklikk.
 • Sentrale kontrollpaneler og noen få sider gir tilgang til samtlige funksjoner.
 • Grensesnittet er tilpasset hver enkelt brukertype.
 • Du får raskt oversikt over alle underorganisasjoner, brukere og målinger i din organisasjon.
 • Det er mulig å søke i alle lister i SurveyXact, herunder organisasjoner, målinger, brukere og respondenter.
 • Søkeresultater vises uthevet.

Kurs og sluttbrukerdokumentasjon

 • Vi tilbyr både spesialtilpassede og standardiserte kurs.
 • Systemet leveres med en enkel brukerhåndbok på norsk og engelsk med eksempler og trinnvise veiledninger.
 • Vi tilbyr brukerstøtte.
 • Dokumentasjon publiseres fortløpende ved oppdateringer.

Språk

 • SurveyXacts brukergrensesnitt fås på norsk, dansk, svensk, tysk og engelsk.
 • Brukergrensesnittet har dynamisk språkbytte.
 • Det er mulig å opprette målinger, spørreskjemaer og e-postmeldinger på de aller fleste språk.
 • Det er mulig å importere respondentopplysninger i andre alfabeter, herunder dobbeltbyte (asiatiske og arabiske).
 • Det er mulig å importere andre språkversjoner.
 • Det er mulig å teste spørreskjemaer på flere språk.
 • E-postmeldinger og spørreskjemaer kan sendes ut på respondentenes eget språk.
 • Systemet har dynamisk språkvalg for respondenter under besvarelse av et spørreskjema.
 • Analyser kan vises på forskjellige språk.

Sikkerhet

 • SurveyXacts servere er plassert i et profesjonelt driftsmiljø under kontinuerlig overvåkning.
 • Ulike sikkerhetssystemer beskytter alle data i SurveyXact mot tap.
 • SurveyXact overvåkes av en rekke automatiske prosedyrer, blant annet logging.
 • All tilgang til SurveyXact er beskyttet av tilgangskontroll med utvidede brukerpåloggingsfunksjoner.
 • Du bestemmer om datatrafikken mellom respondentene og serveren skal være kryptert.
 • Du kan lage 100 % anonyme målinger der det senere ikke er mulig å identifisere enkeltbesvarelser.

Spørreskjemaer

Arbeide med målinger

 • Det er enkelt å opprette en bakgrunnsdatabase med respondentopplysninger.
 • Ta utgangspunkt i en av systemets mange maler (inneholder spørreskjemaer, layout/grafikk, e-postmaler og analyserapporter).
 • Ta utgangspunkt i tidligere gjennomførte målinger.
 • Opprett en ny måling fra bunnen av.
 • Flytt målinger mellom underorganisasjoner.
 • Kopier målinger, gi dem nytt navn og bruk dem om igjen.
 • Angi gjennomføringskriterium og tidsavbruddverdi for hver enkelt måling.
 • Det er enkelt å opprette målinger på flere språk.

Design av spørreskjemaer

 • Veiledninger gjør det enkelt å opprette spørsmål i QuickQuest.
 • QuickQuestPlus inneholder ekstra avanserte funksjoner for skjemaoppbygging.
 • Grensesnittet støtter tidsbesparende redigeringsmuligheter for alle spørsmålselementer: dra og slipp, klipp og lim inn, kopier og lim inn samt søk og erstatt.
 • Det er mulig å sette inn overskrifter, forklarende tekster osv.
 • Tilpass skjemahodet samt første og siste side med tekst, egen logo osv.
 • Det er mulig å opprette et bakgrunnsskjema (bakgrunnsdatabase).
 • Velg mellom vannrett, loddrett eller nedtrekkbar visning av svarkategorier.
 • Kopier hele spørreskjemaer.
 • Opprett spørreskjemaer på flere språk.
 • Kontroller svarflyt med valideringer, aktivering/deaktivering og referanser.
 • Lagre spørsmål i biblioteker til senere gjenbruk.
 • Kopier spørsmål og svarkategorier fra ett skjema til et annet.
 • Sett inn lenker til andre nettsider i spørreskjemaer.
 • Sett inn lenker til videoklipp.
 • Det er mulig å lage «talende» spørreskjemaer der teksten blir lest opp.
 • Spørreskjemaer testes fortløpende for å kontrollere at de fungerer etter hensikten.
 • Sett inn lenke til utskrift og gi respondenten mulighet til å skrive ut besvarelsen sin.
 • Skriv ut tomme og utfylte spørreskjemaer.
 • Spørreskjemaer kan opprettes automatisk fra en tekstfil (f.eks. fra et tekstbehandlingsprogram eller en e-postmelding).
 • Tilpass skjemaets grunnleggende layout – velg et pent designtema, angi navigasjonsinnstillinger eller bruk egendefinerte CSS-dokumentmaler til å gi skjemaene en attraktiv layout.
 • Alle spørreskjemaene tilpasses automatisk for visning på PC, smarttelefon og nettbrett.
 • Eksporter skjema til videre redigering i MS Word.

Spørsmålstyper

 • Velg mellom alle vanlige spørsmålstyper: enkeltvalg, flervalg, tallspørsmål, prioritering, tekstspørsmål, kommentarfelter og flerdimensjonale spørsmål (batterier).
 • Det er mulig å velge egne variabelnavn.

Svarmuligheter

 • Velg åpne eller lukkede svarmuligheter.
 • Sett inn smilefjes.
 • Det er mulig å velge egne etikettverdier.
 • Lagre komplette svarkategorier i biblioteker til senere gjenbruk.

Styring av svarflyt

 • Det er enkelt å styre svarflyten.
 • Bruk valideringer (skal fylles ut, tall, sum, prioritering osv.).
 • Bruk valideringer ved svaralternativ-, tekst- og kommentarspørsmål.
 • Bestemte elementer (sider, spørsmål, rader, kolonner, tekstfelter, svarmuligheter osv.) kan aktiveres/deaktiveres.
 • Aktivering/deaktivering kan baseres på kjente bakgrunnsopplysninger.
 • Underspørsmål og svarkategorier kan randomiseres.
 • Randomisering kan slås av på et vilkårlig antall svarmuligheter i kategorispørsmål og underspørsmål i batterier.
 • Det er mulig å bruke forhåndsdefinerte funksjoner (f.eks. sum, average, count, checkdepend, countchecked og countEQ).
 • Det er mulig å bruke referanser til tidligere svar, dvs. flette inn svar på åpne spørsmål i senere spørsmål.

Respondenter

Opprette respondenter

 • Respondenter kan opprettes manuelt.
 • Respondenter kan importeres (CSV/Excel-fil) på brukervennlig vis ved hjelp av en importmal.
 • Respondenter fra tidligere målinger kan gjenbrukes.
 • Det er mulig å velge ut respondenter fra panelmålinger i SurveyXact.
 • Respondenten kan opprette seg selv ved å klikke på en lenke.
 • Det er mulig å bruke anonyme besvarelser på flere forskjellige nivåer.

Spesialfunksjoner for respondenter

 • Angi om en respondent får gjøre endringer i sin besvarelse etter at den er avsluttet.
 • Sett inn en lenke til en hjemmeside som respondenten skal sendes videre til etter å ha besvart spørreskjemaet.
 • Det er mulig å sørge for at respondenten ikke kan avslutte et skjema uten å ha besvart samtlige spørsmål.
 • Sørg for at respondenten får støtte underveis i besvarelsen.
 • Kontroller om spørsmålene besvares på hensiktsmessig måte.
 • En detaljert respondentoversikt gjør det mulig å vise, redigere, sortere, velge ut og søke på alle opplysninger om respondentene.

Distribusjon

Distribusjon av spørreskjemaer

 • Respondenter kan velges ut automatisk eller halvautomatisk ved utsending (via filtrering).
 • Planlegging og utsendelse av distribusjons- og purre-e-postmelding(er) kan gjøres automatisk på nøyaktige tidspunkter via tidsplanen for målingen.
 • Datainnsamlingen kan avsluttes automatisk på nøyaktige tidspunkter via tidsplanen for målingen.
 • Systemet kan varsle om kommende spørreskjemaundersøkelser/intervjuer per e-post.
 • Distribusjon kan målrettes basert på respondentens bakgrunnsopplysninger (f.eks. språk, alder eller kjønn).
 • Distribusjon kan skje per e-post.
 • Distribusjon kan skje i form av tilsendt papirskjema.
 • Distribusjon kan skje via hjemmeside/intranett i form av selvopprettelse med lenke eller som pop-in måling.
 • Distribusjon kan skje via hjemmeside/intranett i form av selvopprettelse med QR-kode.
 • Distribusjon kan skje per SMS.
 • Eksport til distribusjon kan skje via digital post.
 • Bilde med QR-kode kan lastes ned i forskjellige størrelser (til selvopprettelse med QR-kode).
 • Ved selvopprettelse med lenke er det mulig å bruke én eller flere forhåndsutfylte variabler.
 • Systemet støtter telefonintervju (CATI).
 • Det er mulig å kombinere de ulike distribusjonsmulighetene.
 • Det er mulig å definere og sende ut e-postmeldinger med lenke til spørreskjemaet.
 • Det er mulig å flette kjente respondentopplysninger (navn, stilling, avdeling osv.) og sette inn bilder, formatere tekst osv. i e-postmeldingen.
 • Systemet støtter brevfletting (f.eks. adresser fra en Excel-fil til et brev i Word-format).
 • Du kan lage 100 % anonyme målinger der det senere ikke er mulig å identifisere enkeltbesvarelser.

Innsamling

 • Datainnsamling kan gjøres automatisk eller manuelt.
 • Alle e-postmeldinger som kommer i retur i en undersøkelse, er tilgjengelige direkte i systemet (f.eks. bounce-meldinger, automatisk svar og svar fra respondenter).
 • Det avanserte returpostsystemet i SurveyXact sørger for komplett håndtering av returpost.
 • Systemet støtter redigering av e-postadresser og ny utsending av distribusjons-e-postmeldinger i forbindelse med returpost.
 • Systemet støtter frafall av respondenter på bakgrunn av returpost.
 • Videresend utvalgt eller all returpost til målingsansvarlig eller en valgfri e-postadresse.
 • Skriv ut besvarelser.
 • Importer besvarelser fra tidligere målinger.
 • Rediger bakgrunnsopplysninger og selve besvarelsen.
 • Lås besvarelser slik at respondentene ikke kan endre dem etter at de er fullført.
 • Systemet har en detaljert logg for hver enkelt respondent.

Status og oppfølging

 • Status for antall besvarelser vises fortløpende.
 • Besvarelsesstatistikk (frafall, svarprosenter, representativitet) kan deles inn i grupper innenfor stikkprøven.

Analyse

Arbeide med analyser

 • Systemet støtter løpende analyser og stikkprøver (mens datainnsamlingen kjører).
 • Systemet støtter automatisk opprettelse av datasett.
 • Systemet støtter direkte eksport av datasett (til MS Excel, SPSS eller SAS).
 • Underorganisasjoner kan organiseres i et hierarki med mulighet til automatisk sammenlikning av undersøkelsesresultater.
 • Flere undersøkelser/målinger kan kombineres i ett datasett for tverrgående analyser.
 • Benchmarking: Sammenligne en (under)organisasjon med andre organisasjoner som har tatt utgangspunkt i samme mal.
 • Det er mange muligheter til å arbeide med analyserapporter.
 • Det er mulig å kopiere analyseinnstillinger mellom forskjellige målinger.
 • Det er mulig å dele analysetilgang ved å bruke filterfunksjonen for datatilgang til å gi analysebrukere tilgang til bestemte deler av dataene.

Analysetyper

 • Frekvensanalyser.
 • Krysstabulering med prosentvisning.
 • Krysstabulering med tallvisning.
 • Indeksanalyser.
 • Gjennomsnittsanalyser.
 • Observasjonsanalyser (kvalitative).
 • Tekstanalyser.

Vekting, usikkerhetsberegninger og beregnede variabler

 • Bruk vekting, veiing eller etter-stratifisering.
 • Bruk populasjonsstørrelse ved usikkerhetsberegninger.
 • Det er mulig å lage beregnede variabler (åpne og lukkede).
 • Systemet støtter analyse av system-, spørreskjema- eller bakgrunnsvariabler.
 • Angi om «vet ikke»-svar skal tas med i frekvensanalyser og krysstabuleringer.
 • Datasett kan filtreres med enkle eller avanserte filtre.

Visning av analyser

 • Alle analysefunksjoner er samlet i ett skjermbilde for enkel og rask utarbeidelse av analyserapporter.
 • Live Dashboards gjør det mulig å filtrere resultater.
 • Jobb med flere analyser samtidig på ulike analysefaner.
 • Undersøkelsesresultater vises som stolpediagram, stablet stolpediagram, tabell eller sektordiagram.
 • Standardgrafene vises med moderne grafikk og farger.
 • Med ett museklikk får du oversikt over resultatene av en undersøkelse med både åpne og lukkede spørsmål.
 • Det er mulig å definere farger på alle graftyper.
 • Det er mulig å beregne statistiske usikkerheter.
 • Det er mulig å lage analyser av frafall, representativitet og svarprosent.
 • Systemet støtter fleksibel utarbeidelse av analyserapporter (valg av spørsmål, analysetype, diagramtype, rekkefølge osv.).
 • Bruk filtre til å angi hvilke respondenter som skal være med i resultatet for de enkelte analyseelementene.
 • Systemet støtter fleksibel tilpasning av analyserapporter (sett inn overskrifter og forklarende tekst, flytt elementer med dra og slipp-funksjonen, fjern utvalgte elementer, sett inn sideskift osv.).
 • Eksporter undersøkelsesresultater til MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV og PDF til videre bearbeidelse.
 • Publiser analyserapporter via lenker og QR-koder.
 • Publiser analyserapporter til forskjellige mottakere ut fra valgmuligheter i en lukket variabel.
 • Samle rapporter i grupper for å gjøre det enkelt å arbeide med alle rapportene i en gruppe samtidig.
 • Publiser alle rapportene i en gruppe samtidig.
 • Eksporter alle rapportene i en gruppe samtidig til MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, CSV og PDF.
 • Del opp en rapport i underrapporter på grunnlag av valgmuligheter i en lukket variabel (f.eks. enkel utarbeidelse av avdelingsrapporter på grunnlag av en hovedrapport).
 • Eksporter rådata og etiketter direkte til MS Excel, OpenOffice, SAS og SPSS.
 • Skriv ut tekstbesvarelser.
 • Skriv ut de enkelte analyseresultatene.
 • Vis den statistiske usikkerheten både grafisk og i tabeller, og avgjør om stikkprøveforskjeller mellom svaralternativer eller ulike gruppers besvarelser er statistisk signifikante.
 • Få delt inn alle resultater (inkl. tekstbesvarelser) etter en valgfri inndelingsvariabel.

Administrasjon

Overordnet administrasjon

 • Administrer organisasjoner og underorganisasjoner.
 • Administrer brukere og brukerprofiler.
 • Administrer maler.
 • Opprett underorganisasjoner med egen tilgang til SurveyXact.

Brukeradministrasjon

 • Opprett nye brukere.
 • Distribuer tilgangskoder sentralt.
 • Del inn etter funksjon (administrator, målingsadministrator, utvidet analysebruker, analysebruker, intervjuer og inntaster).
 • Endre e-postadressen til den målingsansvarlige.
 • Tilpass brukerprofiler.
 • Det er mulig å gi én bruker tilgang til flere organisasjoner.