WCAG – gjør målingene dine tilgjengelige for alle

Hvis du gjør spørreskjemaundersøkelsene dine tilgjengelige for alle, øker du svarprosenten og gir alle respondentene en god brukeropplevelse. Det gjelder også de som har nedsatt syn, nedsatt fargesyn eller nedsatt funksjonsevne.

 

En høy svarprosent er avgjørende når du spør respondentene om tilfredshet, trivsel eller holdninger ved hjelp av et spørreskjemasystem som SurveyXact. Jo lettere det er å svare, desto høyere blir svarprosenten, og på den måten sikrer du deg at undersøkelsen blir så representativ som mulig. Og det er ganske enkelt – jo  flere som svarer, desto bedre blir mulighetene dine for å handle og skape tydelig forandring.

Men visste du at opptil 15 prosent av befolkningen har nedsatt funksjonsevne, noe som betyr at de for eksempel må bruke skjermlesere for å kunne benytte seg av digitale tilbud som nettsider, dokumenter og spørreskjemaundersøkelser, som dem du utarbeider i SurveyXact?

Derfor kan det være smart å være oppmerksom på tilgjengeligheten på nett – også når du utarbeider spørreskjemaundersøkelser. Og for myndighetenes nettsteder og applikasjoner er det faktisk lovpålagt.

 Den 23. september 2020 ble den eksisterende EU-lovgivningen utvidet, slik at det nå er lovpålagt for alle offentlige nettsteder – både nye og gamle – å overholde den internasjonale standarden for universell utforming av nettsteder – WCAG 2.1.

Og med hundrevis av kunder – både i offentlig og privat sektor – er vi stolte av å sette standarden for hvordan de gjeldende lovene for behandling av personopplysninger skal følges opp i vår bransje.

 

Hva er WCAG 2.1?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er en internasjonal standard for universell utforming av nettsteder. Siden 2008 har den hatt som mål å gi alle – uansett nedsatt funksjonsevne – de samme mulighetene for tilgang til Internett.

Det er World Wide Web Consortium (W3C) som står bak direktivet som bygger på de fire hovedprinsippene om at hjemmesider og digitale tjenester skal være: 1: mulige å oppfatte, 2: mulige å betjene, 3: forståelige og 4: robuste.

WCAG-standarden er oppdatert og revidert løpende, og den gjeldende WCAG 2.1 fra 2018 gjelder enda flere spesifikke grupper med nedsatt funksjonsevne enn det den har gjort hittil – og stiller dermed også flere krav.

I 2018 gjorde EU det lovpålagt for alle nye offentlige nettsteder og applikasjoner å oppfylle prinsippene og retningslinjene i den oppdaterte WCAG 2.1. Den 23. september 2020 ble denne loven utvidet til også å omfatte eldre nettsteder som tidligere hadde vært fritatt.

 

Hva betyr WCAG for ditt spørreskjema?

Et spørreskjema – uavhengig av om det finnes et lovkrav eller ikke – skal naturligvis overholde WCAG 2.1-standardene. Du skal som offentlig instans gjøre det du kan for at alle skal få lik tilgang til tilbud. Det er selvfølgelig først og fremst av hensyn til borgernes rettigheter. Men det betyr også at du får flere svar, flere representative data, større innsikt og et bedre beslutningsgrunnlag.

WCAG-standarden er delt opp i tre nivåer – A, AA og AAA – og EU-loven krever at offentlige nettsteder overholder AA-nivået. Dette gir intet mindre enn 50 retningslinjer du skal følge.

Med SurveyXact kan du imidlertid gjøre målingene tilgjengelige på en enkel måte, samtidig som WCAG 2.1 AA overholdes. Vi har sørget for at du kan lage spørreskjemaundersøkelser slik at flest mulig – uansett nedsatt funksjonsevne – kan besvare dem.

Men det er også ganske enkelt å gjøre det motsatte. Det handler i stor grad om hva du velger når du bygger opp spørreskjemaet. Det viktigste er at du tenker godt gjennom og setter deg i respondentenes sted når du lager spørreskjemaet.

De fire prinsippene for tilgjengelighet

WCAG-standardene er bygget opp rundt fire fokusområder som gjør nettsteder tilgjengelige og anvendelige for alle brukere uansett forutsetninger.


1. Mulig å oppfatte

Det skal være lett for alle brukere å oppfatte de opplysningene de får presentert i et spørreskjema. Det gjelder både forståelsen av spørsmålene, men spesielt også at alle – også de med nedsatt syn – skal kunne orientere seg i undersøkelsen. Det betyr blant annet at alt som ikke er tekst, som bilder, grafiske elementer og eventuelt lyd- og videoinnhold, skal ha en beskrivende tekst, slik at en skjermleser eller annen hjelpemiddelteknologi kan oppfatte den. 

Husk på at en svært pedagogisk illustrasjon av en pil som brukes til å klikke seg videre med, ikke er spesielt anvendelig hvis respondenten ikke kan se den.

Alt innhold skal altså være helt tydelig – både for respondenter med nedsatt syn og for de med kognitive utfordringer eller lærevansker – ved hjelp av en beskrivende tekst. På den måten kan alle elementer i spørreskjemaet oppfattes av tekniske hjelpemidler som skjermlesere. 


 

2. Mulig å betjene

Alle spørreskjemaer skal kunne besvares utelukkende ved bruk av mus eller tastatur, og det er derfor viktig at det alltid er tydelig hvor på siden du befinner deg for å kunne orientere deg. 

 

3. Forståelig

Alt innhold i spørreskjemaet skal være så lett å forstå at alle – uansett nedsatt funksjonsevne – kan forstå og utføre instruksjoner uten ekstra veiledning. Det kan du blant annet sikre deg ved å være konsekvent med termer og beskrivelser av navigasjon og funksjon. Her gjelder det også å være pedagogisk. Hvordan skal respondentene avgi svar? Skal de trykke på en bestemt tast? Og hvordan klikker de seg videre når de har svart? Forklar det med en enkel og forståelig tekst.


4. Robust

I WCAG-terminologi betyr robust "teknisk kompatibel". Kort fortalt betyr det at hele spørreskjemaet – navigasjon, funksjon, innhold og så videre skal støtte vanlige nettlesere og hjelpeteknologi. Det kan derfor være en god idé å unngå spesialfunksjoner som legges til med script og kode.

Hvordan skal de fire prinsippene overholdes?

Det viktigste er å holde spørreskjemaet enkelt, og her kan du bruke våre standardmaler. Hvis du tar utgangspunktet i den helt generelle standardmalen eller den tilpassede standardmalen, er du på god vei til å være tilgjengelig på nett og overholde WCAG 2.1 AA.


I tillegg bør du blant annet fokusere på følgende punkter:

   • Beskriv alle bilder med en supplerende tekst.

   • Lenker bør beskrives tydelig, slik at respondenten vet hvor de leder hen.
               
   • Beskriv generelt hvordan de enkelte inndatafeltene og godkjenningene skal forstås, hvordan respondenten skal navigere i spørreskjemaet og hvor og hvordan respondenten skal svare. Vær pedagogisk, og sett deg inn i respondentens sted.

   • Unngå rullemenyer (nedtrekkslister) og kreative spørsmålstyper der glidefunksjon eller rangering brukes, da de ikke oppfyller alle kriteriene i WCAG. Derfor bør du holde deg til de vanligste spørsmålsformatene. 
     
   • Vær også oppmerksom på fontstørrelse og kontrastforhold. Transparent bakgrunn og lyse farger ser stilig ut, men kan være svært vanskelig å lese for respondenter med nedsatt syn. Hold deg derfor til standardmalene der vi har sikret de riktige kontrastforholdene.

   • Hold deg generelt til standardelementene. Hvis du bruker spesielle script og lignende, er det ikke sikkert at disse kan leses av en skjermleser eller annen hjelpemiddelteknologi.

 

 

 • Spørsmålstyper vi anbefaler:
  • Kategorispørsmål
  • Batterispørsmål
  • Tekstfelter
  • Kommentarfelter
  • Tallfelter
  • Brødtekster
  • Du må også gjerne bruke SurveyXacts standard smilefjes i batterispørsmål og kategorispørsmål

Må private virksomheter også overholde WCAG?

Ja og nei. Det er ikke lovpålagt for private virksomheter å overholde WCAG 2.1 AA. Det blir ikke ilagt bøter – verken fra EU eller W3C – basert på hvor utilgjengelig et spørreskjema eller et nettsted til en virksomhet er.

Men det er god kutyme og på sin plass å sette seg i respondentens sted. For uansett hva formålet med datainnsamlingen er, så er en høy svarprosent å foretrekke. Samtidig har også private virksomheter et sosialt ansvar – og i dette tilfellet er det til og med ganske enkelt. Det er heller ikke utenkelig at WCAG-kravene på et tidspunkt også blir lovpålagte for det private næringslivet. Så hvorfor ikke ligge et skritt foran?

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med Ulrik Risbøl Lange i Stakeholder Intelligence hvis du vil vite mer om hvordan du kan øke tilgjengeligheten i målingene dine.

 


Ulrik Risbøl Lange
Manager

Rambøll Management Consulting
E: url@ramboll.com
T: +45 51 61 78 19